Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Medlemskap (GDPR)

 

 

För att kunna teckna andelar skall du vara medlem i Offerdalsvind ekonomisk förening. Som medlem får du regelbunden information dels via denna hemsida men även via e-post. Årsavgiften är från och med 2006 borttagen.

Både privatpersoner och företag (juridiska personer) kan vara medlemmar. Det spelar ingen roll var i landet du bor då det sedan 2014 inte finns något krav på en viss elkraftleverantör.

Föreningen har förnärvarande ca 300 medlemmar.

 

 

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som medlem, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, medlemsnummer och kontonummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera Föreningen.

Vi har fått dina uppgifter från medlemsansökan och kompletterande uppgifter till medlemsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem i Föreningen samt 10 år efter avslutat medlemskap (preskriptionstid för skadeståndsansvar).

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med bank vid utbetalning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på gdpr@offerdalsvind.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).